3. küsimus

Milliseid ehitamise teostuse alternatiive on selgelt määratletud?

Peamisi teostusviise on kolm.

Traditsiooniline teostusviis on pikka aega olnud valdav. Selle puhul Tellija laseb võimaliku ehituskonsultandi abiga koostada projekti kavandid ning pakkumiste dokumendid, mis seejärel pannakse võistlema tavalisel viisil peatöövõtulepingu sõlmimiseks. Selle teostusviisi eeliseks on see, et Tellija saab pärast pakkumiste laekumist suhteliselt tõelevastava informatsiooni projekti lõpliku hinna kohta. Negatiivseks pooleks peetakse aga aeglust ja seda, et lepingumudel tekitab poolte vahele huvide konflikti, mis tuleb esile eriti just siis, kui muudatusi tehakse lepingu sõlmimise järel.

Projekteerimine-ehitamine (PE) – selles mudelis kuuluvad tööettevõtja ülesannete hulka peale projekti teostamise ka selle projekteerimine. Ehkki teostusviisi toetavad põhjalikult koostatud dokumendid, on sellel ballastiks kaasas varasemast kogu vastutusega-töövõtuna tuntud praktika halb kuulsus. Probleemiks kujunes keeruline võistupakkumiste menetlus ja tekkis palju vaidlusi lõpptulemuste kohta. PE - teostusviisi kasutuselevõtmise laiemat levimist näeme ehk tulevikus.

Projektijuhtimise põhimõtte puhul üritab Tellija oma projekti läbiviimise lühendamiseks ja kulude piiridest kinnipidamiseks leida professionaalset projektijuhtimisfirmat, kes seoks erinevad projekteerimises osalejate tööpanused ning juhiks, koostaks ajagraafiku ja kontrolliks projekti teostumist. Projektijuhtimine võib esitada Tellijale rohkem nõudmisi, kuid samas pakub see Tellijale rohkem võimalusi juhtimiseks.

Kõik need teostamise viisid on lepingutehnilises mõttes piisavalt küpsed turvaliseks kasutamiseks. Nendele, kelle praktilised kogemused ei ole piisavalt tõendusjõulised eri ehitusmudelite funktsionaalsusest, on pakkuda ka teadustulemusi. Selle teksti kirjutamise ajal kogub Tekes 50 miljonit Soome marka maksva ja viis aastat kestva ProBuild -nimelise programmi abil andmeid muuhulgas projektijuhtimisega ehitiste rajamise praktikas kasutamise kohta.